Blog 10. Február 2018

Ako zaujať personalistu svojím životopisom

Správne napísaný životopis umožní personalistovi dôkladnejšie posúdiť schopnosti uchádzača ako jednotlivca a zároveň porovnať kvalitu jednotlivých uchádzačov medzi sebou pre lepšiu selekciu kvalifikovaných uchádzačov, a to hlavne za predpokladu vyššieho počtu reakcií. O čo prehľadnejšie je životopis zostavený, a o čo ľahšie dokáže personalista posúdiť a nájsť dôležité informácie o kandidátovi, o to vyššie sú jeho šance na získanie pozvania na pohovor.

Návody a tipy ako správne napísať životopis môžete získať z rôznych zdrojov. Životopis by mal byť prehľadný, štruktúrovaný, mal by obsahovať práve tie informácie, ktoré sú z hľadiska obsadzovanej pozície relevantné. Uchádzači sa často zamýšľajú, aký rozsah je vhodné dodržať, čo je a nie je vhodné uvádzať, čo sú osobné údaje, ktoré do životopisu nepatria, čo naopak neopomenúť. Je potrebné si uvedomiť, že váš životopis by mal byť predovšetkým odrazom typu pozície, o ktorú sa uchádzate. Ak ste človek aktívne pôsobiaci, napr. v odvetví marketingu, grafiky, public relations a podobne, je prirodzené, že sa bude od vás očakávať určitá miera kreativity aj pri zostavovaní vášho curriculum vitae. Väčšina personalistov potvrdzuje, že v prípade obdržania životopisov od viacerých uchádzačov s podobnou kvalifikáciou, celkové spracovanie a vzhľad životopisu je dôležitým faktorom pre ich rozhodnutie. Spravidla sa priklonia k uchádzačovi, ktorý zaslal úhľadnejší životopis. Kvalitne napísaný životopis by mal obsahovať dostatok osobných informácií o uchádzačovi a zároveň by mal personalistovi poskytnúť dostatočný prehľad o jeho praxi a skúsenostiach.

Informácie obsiahnuté v životopise by mali byť usporiadané štruktúrovane, prehľadne s istou dávkou logiky. Zároveň by mal byť úhľadný a bez gramatických chýb. Rozsah pritom závisí od vašej osobnej kariéry, dôležitejšie než fixný počet stránok je jasná štruktúra, ktorá zaručuje dobrý tok čítania. Odporúčame však, aby nebol počet strán vyšší ako dve, tri v závislosti od dĺžky relevantnej praxe. Ak ste nadobudli pracovné skúsenosti už počas štúdia, odporúčame v životopise popísať tie, ktoré sú relevantné vzhľadom k pozícii o ktorú sa uchádzate (hlavne ak už máte reálnu prax).  Pri absolventoch a mladých odborníkoch môžu byť dané informácie o praxi počas štúdia dôležitým dôkazom ich prvých praktických skúseností, v tomto prípade je teda prijateľné ich rozpísať podrobnejšie. Ak ste určitý čas študovali v zahraničí, nezabudnite o tom napísať, stáže v zahraničí sú zamestnávateľmi pozitívne hodnotené. Obsahom a formou vhodne zvolená skladba životopisu pomôže už na prvý pohľad odhaliť, prečo by ste mohli byť práve vy vhodným kandidátom. Jadrom každého životopisu je opis praktických skúseností získaných počas vašej praxe. Odporúčame ich uvádzať štruktúrovane, chronologicky, s usporiadaním od aktuálnej pozície a nižšie uvádzať predošlé zamestnania. Dôsledný buďte v popisoch jednotlivých činností, teda náplne práce pre každú pozíciu. Opis by nemal byť povrchný, mal by poskytnúť dobrú predstavu o vykonávanej činnosti. Kandidáti sa spravidla dopúšťajú chyby, ak uvedú v životopise iba názov pozície bez bližšieho upresnenia, s predpokladom, že personalista si doplní potrebné dáta. Identický názov pozície však automaticky neznamená obsahovo rovnakú pracovnú náplň. Konkrétne pozície sa v rôznych spoločnostiach svojím obsahom, kompetenciami aj mierou zodpovednosti môžu líšiť. Nezabudnite opísať svoje profesionálne úspechy, účasť na špeciálnych projektoch, skúsenosti zo zahraničia a pod. Zvýšenú pozornosť venujte jazykovým zručnostiam. Už dávno neplatí, že aktívna znalosť cudzieho jazyka je nutná len v zahraničných spoločnostiach. V praxi časť kandidátov neuspeje vo výberovom procese práve kvôli nedostatočnej znalosti cudzích jazykov na základe nesprávneho sebahodnotenia. Majte na pamäti, že maturita, alebo štátnica z cudzieho jazyka, ktorá prebehla úspešne pred niekoľkými rokmi nie je zárukou aktuálnej schopnosti komunikovať, hlavne pokiaľ nie je cudzí jazyk naďalej využívaný. Pokiaľ sa uchádzate o pozíciu, kde je jedným z kritérií pre prijatie znalosť cudzieho jazyka, pripravte sa na možnosť, že môžete byť personalistom jazykovo otestovaní ešte pred samotným pohovorom, najčastejšie telefonickou formou. Nikdy úmyselne neuvádzajte v životopise pre ktorúkoľvek zručnosti úroveň nezodpovedajúcu skutočnosti, vaša lož by bola v priebehu výberu odhalená a bolo by ťažšie zvrátiť negatívny dojem, niekedy to nie je vôbec možné.

 

Obrázok zdroj: Photo by rawpixel.com from Pexels